ආඩම්බරකාර ලෙස ජිවත් වෙන්න නොදෙන්නේනම් වැලලෙන්නවත් ඉඩ දෙන්න – මුස්ලිම් ආදාහන වෙනුවෙන් මෙවර ජවිපෙ බිමල් රත්නායක

5.5K       ආඩම්බරකාර ලෙස ජිවත් වෙන්න නොදෙන්නේනම් ආඩම්බරකාර ලෙස වැලලෙන්නවත් ඉඩ දෙන්න යැයි හැඟවෙන පරිදි කොරෝනා හේතුවෙන් මියයන මුස්ලිම් දේහයන් ආදාහනය පිළිබඳව ඇති වූ ආන්දෝලනත්මක අදහස් දැක්වීමට මෙවර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක එක්වී තිබෙනවා. ඒ twitter ඔස්සේ අදහස් දක්වමින්ය… Farewell of Two Mothers!Heart Breaking!Mr PresidentIf you r' incapable of guaranteeing a dignified & … Continue reading ආඩම්බරකාර ලෙස ජිවත් වෙන්න නොදෙන්නේනම් වැලලෙන්නවත් ඉඩ දෙන්න – මුස්ලිම් ආදාහන වෙනුවෙන් මෙවර ජවිපෙ බිමල් රත්නායක