හකීම් පසුපස අලි ෂබ්රිත් යයි – කලකිරීමෙන් බවත් කියයි. – මුස්ලිම් දේහයන් ආදාහනය ගැන අදහස කියයි.

       සියලු කරුණු සහ අංශයන් සළකා බලා විද්‍යාත්මක, සෞඛයානුකූල හෝ තාර්කික කරුණු මත පදනම් වෙමින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් විසින් තීන්දුවකට එළඹීයේ නම් තමා හට ගැටලුවක් නොමැති බවත් ජනතාව එකී තීන්දුව පිළිපැදිය යුතු බවත් ජනාධිපති නීතිඥ අලි ෂබ්රි මහතා dailynews වෙබ් අඩවියට පවසා ඇත. කෙසේ වෙතත් රටවල් 182ක් විසින් පිළිපදිනු ලැබූ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සම්මත නිර්දේශයන් ඉවත දැමීමට … Continue reading හකීම් පසුපස අලි ෂබ්රිත් යයි – කලකිරීමෙන් බවත් කියයි. – මුස්ලිම් දේහයන් ආදාහනය ගැන අදහස කියයි.